Boverkets samråd 26 mars 2020

På grund av Corona viruset arrangerades Boverkets samråd med funktionshinderorganisationerna via Skype torsdagen den 26 mars 2020. Mötet började med att Boverkets Göran Persson hälsade alla välkomna. Han berättade att till och med Boverket skapat en speciell grupp som arbetar med att stödja kommuner i Corona tider. På Skypemötet var totalt 23 deltagare. Jag är DHR:s representant. Sveriges kommuner och regioner samt Länsstyrelsen var också med, några andra personer från funktionshinderförbunden och många representanter från Boverkets alla enheter. Alla satt vi i olika rum på grund av nuvarande regler som Boverket praktiserar hela våren. Göran Persson pratade om regeringsuppdrag som handlar om klimatanpassningsfrågor, bostadsbrist och trångboddhet, digital utbildning i PBL (plan- och bygglagen) kompetens och regeringsuppdrag om samhällsbyggnadsprocessen.

 

Efter en presentationsrunda pratade Boverkets Agnes Jensen-Carlén och Peter Pettersson om regeringsuppdraget möjligheternas byggregler. En översyn av byggreglerna startade i juni 2019 eftersom det var tio år sedan man uppdaterade senast. Regeringen önskar att Boverket ger förslag på bättre övergripande strukturer för att effektivisera kostnader och möjliggöra fler innovativa lösningar. Rollfördelningar om vem som ska göra vad behöver också ses över. Målsättningen är att förenkla och skapa en genomgående konsekvent, likriktad struktur. Allt ska redovisas i december 2020, och innan dess ska Boverkets förslag ut på remiss under sommaren. Men redan nu kan jag avslöja vad de arbetar med. Alla allmänna råd och hänvisningar till standarder plockas bort från byggreglerna. Istället skapas en separat föreskrift med funktionskrav för varje teknisk egenskap. Boverket menar att detta inte betyder att det som i dag står i allmänna råd alltid försvinner. Inget är klart men delar flyttas till funktionskraven och standarder används vid tillämpning av kraven.

 

När Boverkets representanter rapporterade från myndighetens alla enheter kom mycket intressanta saker fram. Men vi börjar med Länsstyrelsen. I deras regleringsbrev står bland annat att de måste följa upp byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Jag påpekade att det allt för ofta ställs krav på tillgänglighet med uppföljning och tillsyn brister. Ibland görs ingen tillsyn alls om ingen uppmärksammar kommunen på brister genom en anmälan. På Boverket arbetar man bland annat med regeringsuppdraget ”God inomhusmiljö”. Där samlar man in goda exempel som sedan publiceras och sprids till landets kommuner. Ett annat regeringsuppdrag handlar om att se över möjligheten för kommuner att ta ut tillsynsavgifter. I framtiden kan kanske kommunen ta ut en avgift för att exempelvis kontrollera enkelt avhjälpta hinder. I framtiden kan kommunen också kanske ge någon form av straffavgift, alltså inte bara vite, till den som inte åtgärdar ett enkelt avhjälpt hinder.

 

I regeringsuppdraget ”Gestaltad livsmiljö” jobbar man just nu med tillgänglig akustisk utformning av skolor. Man har också tagit fram en bok om tillgängliga historiska kulturmiljöer. På Boverkets enhet ”Stöd och bidrag” delas ekonomiskt stöd ut för att tillgängliggöra kultur- och samlingslokaler. En helt annan spännande nyhet är att bostadsmarknadsenkäten, som skickas ut till kommuner varje år, för första gången innehåller frågor om bostadsanpassning. Boverket hinner kanske presentera resultatet innan sommaren. Eftersom samhället digitaliseras allt mer arbetar Boverket också med att omvärldsbevaka frågan. Det handlar exempelvis om hur digitalisering påverkar personer med funktionsnedsättning. För ungefär ett år sedan tog Boverket fram en vägledning för tillgänglighet i översiktsplanering. Nu visar det sig att många kommuner tycker det är bra och använder vägledningen. En digital utbildning om plan- och bygglagen, som bland annat handlar om tillgänglighet, har tagits fram till arkitekturstudenter.

 

Myndigheten för delaktighet var inbjuden till Boverkets samråd med funktionshinderorganisationerna. För att prata om regeringsuppdraget ”Funktionshinderperspektivet i Agenda 2030”. Nu är myndigheten för delaktighet bara i en kartläggningsfas, men målsättningen är att funktionshinderperspektivet ska få mer genomslag hos offentliga aktörer som arbetar med Agenda 2030. Man ska också analysera hur principen om universell utformning kan påverka genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten för delaktighet berättar att Sverige, i många delar som hälsa, ekonomi, utbildning, våld och kränkningar, hållbara städer samt miljö, har långt kvar innan landet lever upp till Agenda 2020 ur ett funktionshinderperspektiv.

 

Avslutningsvis berättade Boverkets Ulrica Lindfors och Emelie Ahlstrand om regeringsuppdraget att införa barnkonventionen som svensk lag. Innan november 2020 ska myndigheten vara klar med att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen inom planering och stadsutveckling. Barnrättsperspektivet ska finnas med i allt arbete kring plan- och bygglagen. I regeringsuppdraget ingår också att Boverket internt ska se över allt arbete och utbildas i frågan.

 


Föreläsare i Corona-tider

 
För mig, som föreläsare, påverkas situationen radiakalt i corona tider. Viruset gör att jag tvingas hitta nya idéer. Här kommer ett test, och min förhoppning är att fler filmer snart dyker upp.
 
https://youtu.be/C-8MOtrHpAg
 
 
 

RSS 2.0