Boverkets samråd den 13 juni 2019 - del 2 av 2

Förra året gjorde Boverket en utredning om Enkelt avhjälpta hinder. Vill du läsa mer om den hänvisar jag till mina tidigare rapporter från Boverkets samråd för funktionshinderfrågor. När utredningen var klar skickades rapporten till departementet och nu är frågan om någonting hänt. Enligt Roland Thörnqvist på Boverket har stadssekreteraren läst rapporten och säger att frågorna bereds vidare inom regeringskansliet. Stadssekreteraren säger att det inte är omöjligt att regeringen vill gå vidare med någon, eller några, av Boverkets förslag på förändringar.

 

Sonia Andersson berättade om Boverkets arbete med vårdmiljöer och dagsljus. Det finns i dag forskning som visar att miljöns arkitektur, form och design påverkar enormt. Anställda inom vård och omsorgssektorn mår bättre och arbetar mer. Patienter blir friska snabbare och behöver mindre medicin. Nu har Boverket ett regeringsuppdrag att samla kunskap i området. Därefter ska myndigheten ta fram en vägledning och metodstöd till kommuner, regioner och privata aktörer. En kunskapsbank av lärande exempel och ett nätverk av aktörer (där även patientorganisationer medverkar) skapas. Massor med bilder på positiva vårdmiljöer med grönska, dagsljus och utblick över vackra vyer visades. Flera testprojekt görs i samarbete med regionerna. Det är också viktigt att ta hänsyn till teknisk utveckling, demografin, klimathot, post antibiotiska samhällen osv…

 

Tillsammans med bland andra Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har Boverket tagit fram en strategi för goda ljudmiljöer. Den har en målbeskrivning, ett syfte och delmål. Målsättningen är att tillsammans arbeta för att ljudmiljöer får en mer framträdande roll vid både nybyggnation och befintlig miljö. Ett långsiktigt arbete med samhällsbyggande, folkhälsa, samhällsekonomi, samarbete och kommunikation som prioriterade områden. Under 2019 ska man ta fram exempel på goda ljudmiljöer.

 

Eftermiddagen ägnades helt åt universell utformning. Mia Ahlgren, intressepolitisk tjänsteman på Funktionsrätt Sverige och Victoria Smedman, projektledare för Arvsfonden projektet ”Rätt från början” berättade om universell utformning enligt FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Därefter samtalade samrådet och respektive deltagare fick kort redogöra för hur sin organisation arbetar med universell utformning. Personligen anser jag att DHR ligger i framkant när det gäller att påbörja jobbet med frågan. Det finns mycket att göra för att, på alla plan, skapa mer kunskap och förståelse om att arbeta utifrån universell utformning.

 


Boverkets samråd den 13 juni 2019 - del 1 av 2

Myndigheten Boverkets samråd för funktionshinderfrågor genomför tre möten per år där olika aktuella funktionshinderfrågor diskuteras. 2019 års första möte genomfördes via Skype men möte nummer två, torsdagen den 13 juni, arrangerades på Boverkets huvudkontor i Karlskrona. Samrådets ordförande Sofie Adolfsson Jörby inledde med en presentationsrunda och berättade att ansvaret för samrådet, som i dag ligger på enheten ”stad och land”, kanske ska ändras nästa år. Generaldirektör Anders Sjelvgren hälsade alla välkomna. Han pratade bland annat om Sveriges nya funktionshinderspolitik men tror inte att Boverkets nuvarande sektorsansvar kommer att förändras nämnvärt. Han berättade också om myndighetens nya generella vision som sätter mycket fokus på social hållbarhet. På en direkt fråga om varför Boverket dragit tillbaka sitt engagemang i standardiseringsfrågor svarade Anders Sjelvgren att Boverkets uppgift i första hand är att se till så standardiseringskrav efterlevs, inte vara med och skapa standarder.

 

I tidigare rapporter har jag skrivit om Boverkets ambitioner att samarbeta med nordiska länder för att harmonisera lagkrav och regelverk för exempelvis bostadsbyggande, hjälpmedel och bostadsanpassning. Sverige har tagit initiativet och arrangerat möte med de andra nordiska länderna och nu står det klart att Nordiska ministerrådet finansierar en förstudie. Under ett år ska forskning bedrivas med hjälp av en enkätundersökning. Man ska försöka ta reda på hur många rullstolsanvändare som finns och vilka behov dessa individer har.

 

Anette Löfgren berättade om arkitektur och gestaltad livsmiljö, myndighetens regeringsuppdrag att samordna och främja frågor kring arkitektur, form och design. Med människan i centrum ska redskap och metoder för att möta samhällsutmaningar som klimathot, segregation, bostadsbrist, folkhälsa, jämlikhet osv… hittas. Det är ett brett och stort regeringsuppdrag som sträcker sig över tre departement vilket lett till organisationsförändringar och nyanställningar hos Boverket. Just nu arbetar man med delmål inom vårdmiljöer, kvalité i upphandling samt skolor och förskolor. Nästa delmål handlar om bostäder. Anette Löfgren visade en mängd bilder på ny modern arkitektur. Efter föredraget påpekade jag att hon aldrig nämnt universell utformning. Metoden har uppenbarligen inte används vid de platser som exempelbilderna visade på ny modern arkitektur eftersom jag hittade brister i tillgängligheten överallt. Vill du veta mer om ”gestaltad livsmiljö” kan du läsa mina tidigare rapporter eftersom regeringsuppdraget varit uppe många gånger på dagordningen.


RSS 2.0