Norrbacka-Eugeniastiftelsen - möte den 14 maj 2019

Varje år delar Norrbacka-Eugeniastiftelsen ut många miljoner kronor. Pengarna går till universitetsforskning, föreningar och privatpersoner. Allt måste dock handla om att ge en guldkant och främja personer med nedsatt rörelseförmåga. Jag har suttit i stiftelsens styrelse i många år, varit med och delat ut massor med bidrag. Vid varje styrelsemöte har jag författat en skriftlig rapport till DHR som detaljerat beskriver Norrbacka-Eugenia stiftelsens verksamhet. Punkt för punkt på alla årens möten. För första gången väljer jag att denna gång göra en kortare rapport. Du som vill läsa om stiftelsens bakgrund, eller om du vill fördjupa dig i hur styrelsen väljer att förvalta sina pengar för bästa avkastning, rekomenderar jag att du tar del av mina tidigare rapporter.
 
 
När styrelsen träffades tisdagen den 14 maj var det för att genomföra, i mitt tycke, årets bästa möte. Strax över två miljoner kronor skulle utdelas. Pengarna fördelades på 264 ansökningar. Fantastiskt skoj att få ge 264 personer en hjälp till körkort, en resa, ett fritidshjälpmedel eller inköp av annat de är i behov av. Tråkigt nog minskar antalet inlämnade ansökningar från enskilda personer år för år. 2015 lämnades det in 536 ansökningar och i år 338. En avgörande orsak kan vara att inkomstgränserna sjunkit radikalt. Bidrag kan bara beviljas om den taxerade inkomsten inte överstiger fyra prisbasbelopp. 182 000 kronor för ensamstående och plus 45 000 kronor för varje person boende i hushållet.
 
 
Avslutningsvis beslutade styrelsen att höja schablonbeloppet för bidrag till säng, från 3 000 kronor till 5 000 kronor. Ett schablonbelopp på 10 000 kronor för ledarhundsutbildningar bestämdes också. Styrelsen bestämde också att ge Sigrid Wallmark pengar för att trycka hundra exemplar av sin nyskrivna bok ”Elva år på EH – min barndom på institution”. Hon har arbetat med boken i 3-4 år. Den handlar om åren 1951-1958 då hon var elev på Eugeniahemmet.
 
 

Möte 14 maj 2019 med SIS/TK 380 AG2

Möte SIS/TK 380 Ergonomi arbetsgrupp 2 – Ergonomi vid människa – systeminteraktion.
Den 14 maj 2019, SIS Solnavägen 1E i Stockholm.
 
 
Förkortningen SIS står för Svenska Institutet för Standarder. En ideell förening med medlemmar från Sveriges privata och offentliga organisationer, till exempel företag, myndigheter, kommuner, landsting / regioner, branschföreningar och frivilligorganisationer. I de internationella nätverken ISO och CEN är Sverige med genom SIS och skapar standarder. Standarder är gemensamt överenskomna lösningar på återkommande problem och finns inom alla områden, från den enklaste spik och skruv till datakommunikation, industri, vård och miljö. I stort sett alla delar av vår tillvaro berörs av standarder.
 
 
Jag kan mycket om tillgänglighetsfrågor men när det handlar om att skapa standarder är jag nybörjare. Sedan några månader tillbaka är jag DHRs representant i standardiseringskommittén ”SIS/TK 380 Ergonomi”. Jag sitter i ”arbetsgrupp 2 – Ergonomi vid människa systeminteraktion”. För några veckor sedan deltog jag i en grundutbildning (se tidigare rapport). Tisdagen den 14 maj blev mitt första riktiga möte med arbetsgruppen. Standardiseringsarbetet är en avancerad och tålamodskrävande process. Det mesta är på engelska och det kryllar av förkortningar. Jag måste absolut erkänna att jag inte förstår och hänger med i allt. Men ansvarig från SIS, kommitténs ordförande och alla andra i rummet gav mig ett varmt och välkomnande mottagande. Jag märkte till och med att många förkortningar uttalades speciellt med åtanke på mig. Alla gav en extra fördjupande bakgrund till dagordningens punkter, saker förklarades tydligt och många engelska ord översattes. Tack vare att de inkluderade mig började även jag ställa frågor och lägga mig i det ena ärendet efter den andra. Jag lyckades bland annat troligtvis få in ”universell utformning” i kommitténs verksamhetsplan för år 2020.
 
I denna rapport väljer jag att inte gå in i detalj i alla dagordningens punkter. Det blir för omfattande och allt för avancerat. Här följer dock några omsorgsfullt utvalda delar. Ett hundra sidor långt dokument på svår engelska diskuterades. En processtandard till nytta vid upphandlingsprocesser, ett verktyg för att säkerställa hur människocentrerad design och kvalité ska vara en viktig beståndsdel i en verksamhets strategi. Vi pratade mycket om att även ifall designen är rädd och lever upp till krav så blir det aldrig bra om det inte är användbart på riktigt. Vi pratade också om att man i dag gör skyddsronder för att ta reda på den fysiska arbetsmiljön. Skyddsronder om hur exempelvis bra / dåligt ljud och ljusförhållandena är. Ett nytt nationellt arbete kring tekniska specifikationer har nu inletts om skyddsronder av IT-system. Hur exempelvis människan och programmet i datorn integrerar, något som i framtiden kanske kan motverka IT-stress. Jag påpekade att arbetsmiljöfrågor och tillgänglighetsfrågor borde gå hand i hand. Att eventuella brister i stöd och hjälpmedel för att människan obehindrat ska kunna använda IT-system borde vara en del i IT-skyddsronden.
 
En ny teknisk rapport om hur teknikens utformning inom artificiell intelligens påverkar användaren diskuterades. Vi enades om att försöka sprida kunskapen bland högskolor och universitet. Den svenska översättningen av ”SS-EN ISO 9241-11 Ergonomi vid människa – systeminteraktion – del 11 Användbarhet Definitioner och begrepp” visades. Dom som översatt gav en intressant inblick i arbetet. Hur komplicerat det är att välja rätt ord och hur olika tolkningar kan skapa stora förändringar. Jan Gulliksen och Tomas Berns i SIS/TK 380 AG2 har tillsammans med ett par andra aktörer (bland annat Begripsam) ansökt, och fått, pengar från Vinnova för projektet ”Konkurrera med användbarhet och tillgänglighet – Standardisering för att nå nya marknader / ökade marknadsandelar”. I projektet har SIS lovat att ställa AG2 till förfogande som ett bollplank och nätverk för projektet.
 
Arbetet med standardisering pågår hela tiden. Jag får nästan ett mail per dag med uppmaningar om att rösta och kommentera. Nästa fysiska möte med SIS/TK 380 AG2 blir den 17 oktober.

Möte med Kulturrådet i maj 2019 - del 2 av 2

Under kartläggningarna har Kulturrådet kommit fram till flera saker. Gör inga speciallösningar utan skapa delaktighet och mångfald genom att integrera barn och unga med funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet. Många med funktionsnedsättning tror att kulturskolans verksamhet inte är till för dem. Tillgång till personlig assistans, ledsagning och en fungerade kollektivtrafik eller färdtjänst är större hinder än otillgänglighet i lokaler och verksamhet. Det behövs mer kompetens kring specialpedagogik hos kulturskolans anställda.
Kulturskolechefer vill nå ut till fler målgrupper men känner att man behöver stöd i den pedagogiska verksamheten. Kulturskolan behöver bli bättre på att visa upp sina verksamhet och erbjuda aktiviteter på andra nya platser än i dag.

Mitt inspel kring Kulturskolecentrums arbete var att å ena sidan berömma dem eftersom de lyfter frågan och tar tag i den rejält. Samtidigt var jag kritiskt till att Kulturrådet hittills aldrig involverat målgruppen och helt enkelt frågat barn och unga med egen erfarenhet av funktionsnedsättning om vad de vill. Om vilka behov och intressen dom har. Myndigheten försvarade sig med att man hade önskat göra det, men på grund av ett krångligt regelverk kring upphandlingskrav och brist på rätt kompetens så hade det inte genomförts.


Sedan 2011 använder Kulturrådet en kultursamverkansmodell som innebär att myndigheten fördelar statliga kulturbidrag till landets regioner. Men för att Kulturrådet ska utbetala pengar ställs tillgänglighetskrav. Kulturrådets styrelse har nu givit Margareta Bilrutt i uppdrag att summera de nio åren som varit och se över hur myndigheten ska gå vidare. En omfattande genomlysning ska göras om hur Kulturrådet arbetar med jämställdhet, jämlikhet, nationella
minoriteter, barn och unga, HBTQ-frågor osv... Och om tillgänglighet förstås. Margareta räknar med att en slutrapport är klar i november 2019.


Samtidigt arrangerar Kulturrådet regionala dialoger med alla regioner/landsting under 2019. Dessa dagar innehåller bara tre programpunkter. För det första nationella minoriteter, för det andra trakasserier och för det tredje handlar det förstås om tillgänglighetsfrågor. Under dialogerna pratar man bland annat om att information om tillgänglighet till kulturarrangemang blivit bättre. Samtidigt ligger man fortfarande efter måluppfyllelsen om att undanröja enkelt avhjälpta hinder.


Just nu sitter Kulturrådet också och funderar på att utveckla tillgänglighetskrav i Kultursamverkansmodellen ännu mer. Myndigheten ser över möjligheten att ställa krav på att en certifierad kontrollant av tillgänglighet först måste säkerställa att en publik lokal lever upp till lagkrav innan lokalen får användas. Inom Kultursamverkansmodellen utbetalar Kulturrådet även utvecklingsbidrag på 25-30 miljoner kronor per år till regionerna. Nu funderar myndigheten på att ställa någon form av krav på tillgänglighet även där.


Möte med Kulturrådet i maj 2019 - del 1 av 2

En gång per år, ibland två, kallar Kulturrådet funktionshinderrörelsen till ett samråd. När mötet arrangerades den 2 maj, på myndighetens huvudkontor på Borgvägen 3 i Stockholm, representerades funktionshinderrörelsen av mig från DHR och Pia Johansson från Funktionsrätt Sverige. Kulturrådets Karin Westling inledde med att försäkra att myndighetens kärna alltid handlar om allas lika möjlighet att delta i kulturlivet. Och att samrådet med funktionshinderrörelsen därför är oerhört värdefullt för Kulturrådet.


Dagordningens andra punkt handlade om att Pia och jag skulle rapportera vad respektive organisation arbetar med. Pia Johansson sa bland annat att Funktionsrätt arbetar mycket med EU-valet och att organisationen har kongress i maj. Hon berättade också att ordförande Elisabeth Wallenius uppvaktat Kulturdepartementet i april för att berätta att Funktionsrätt anser att myndighetens Kultursamverksansmodell är bra. Idén med att ge statliga bidrag och samtidigt ställa krav på tillgänglighet är så bra att det borde användas av fler. Jag höll en lång rapportering om DHRs rättighetspolitiska arbete och berättade den enda aktuella saken efter den andra. I detta dokument väljer jag dock att bara redogöra för en detalj. Jag pratade om DHRs planer på att lyfta frågan om varför biljettbokning till rullstolsläktare inte kan göras på webben.


Från 2011 till 2016 har Sverige haft en övergripande strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken. Många myndigheter har samtidigt haft ett speciellt sektorsansvar med tydliga mål för funktionshinderfrågor. Men efter att strategin avslutats kom inget nytt från och med den första januari 2017. Inte förrän i slutet av 2017 antog riksdagen övergripande ramar om att Sverige ska arbeta mer utifrån FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under 2018 har en utredare haft ett regeringsuppdrag att ta fram förslag till nya, mer detaljerade, funktionshinderpolitiska mål. Allt tyder på att utredningen är klar den 7 maj 2019. Utredaren har haft kontakt med alla myndigheter och Kulturrådet har till och med varit med i en referensgrupp till utredningen. Samrådets tredje punkt på dagordningen handlade om att Kulturrådet ”skvallrade” lite om vad utredningen kommit fram till. Trots att utredningens dag då allt ska offentliggöras ännu inte kommit.


Kulturrådet berättade att utredningen kommer föreslå att en samordnande myndighet skapas inom varje politikerområde. Att den samordnande myndigheten ska samråda med allt från kommuner och regioner/landsting till civilsamhället, föreningar och företag. Genomförandeplaner ska verkställas och en grundlig uppföljning om Sveriges funktionshinderpolitiska mål efterlevs föreslås göras var 6:e år. Kulturrådet föreslås bli samordnaren för kulturfrågor och tillsammans med utredaren har myndigheten tagit fram en övergripande målformulering. Kulturrådet påpekar vikten av hela samhällssektorns ansvar och berättade att myndigheten för kulturanalys samt Kungliga Biblioteket också föreslås få samordningsuppdrag.


Ingrid Skared och Malin Palm från Kulturrådet berättade om myndighetens arbete med Kulturskolecentrum. Det handlar om att försöka få fler barn och unga med funktionsnedsättning att delta i Kulturskolornas aktiviteter samt sprida kunskap om funktionshinderfrågor bland kommunernas anställa på Kulturskolor. På grund av att det varit svårt att hitta rätt kompetens i en upphandling har inga barn och ungdomar med egen erfarenhet av funktionsnedsättning intervjuats. Man har däremot studerat en nordisk forskningsrapport om personer med funktionsnedsättnings deltagande i Kulturskoleverksamhet. Man har även gjort två kartläggningar genom att fråga pedagoger och kulturskolechefer i 50 kommuner, en om Kulturskolors kompetensbehov och en om utvecklingsbehov. Man har också skapat en podd för att utbilda kulturskolans anställda, förbättrat informationen på webben och inlett samarbete med sex universitet för att få med funktionshinderfrågor i utbildningar för kulturskolornas anställda.

 

Del 2 av 2 publiceras imorgon 2019-05-22.


RSS 2.0